בשבוע שעבר נפתחה שנת הלימודים האקדמית. נתונים של המועצה להשכלה גבוהה שנחשפו היום בעיתון "מעריב" מראים כי מכלל הסטודנטים הלומדים השנה רק 11.4% הנם סטודנטים\יות ערבים בעוד שיעור שכבת הגיל המדוברת באוכלוסיה מגיע ל26%.

לכבוד

יו"ר הכנסת, ח"כ אדלשטיין יולי יואל

אדוני היושב ראש,

אבקש להעלות על סדר יומה של הכנסת הצעה דחופה בנושא:
אחוזים נמוכים של סטודנטים\יות ערבים במוסדות להשכלה הגבוהה

דברי הסבר:

בשבוע שעבר נפתחה שנת הלימודים האקדמית. נתונים של המועצה להשכלה גבוהה שנחשפו היום בעיתון "מעריב" מראים כי מכלל הסטודנטים הלומדים השנה רק 11.4% הנם סטודנטים\יות ערבים בעוד שיעור שכבת הגיל המדוברת באוכלוסיה מגיע ל26%. הסטודנט\ית הערבי ניצב בפני חסמים רבים כאשר נתוני הפתיחה שלו נמוכים מזה של עמיתו היהודי, דבר המביא לכך כי במגזר הערבי רק אחד מכל חמישה מבני ה18-24 יתחיל ללמוד באקדמיה. מבין הבודדים שהצליחו להתקבל ללימודים הגבוהים 15.5% לא יצליחו לסיים את שנתם הראשונה באקדמיה בשל הקשיים הכרוכים בהשתלבותם במערכת ההשכלה הישראלית.
נתונים אלו מצביעים על בעיה קשה ומחייבים שינוי במדיניות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה באשר להשקעה בבני ובנות המגזר הערבי. יש לעלות את הנושא בפני מליאת הכנסת בדחיפות ולחשוב כיצד משקמים את מערכת החינוך הערבית בצורה שתבטיח שיווין אמיתי ומלא על מנת שנתונים כאלו לא יחזרו על עצמם מדי שנה.
בכבוד רב,
חברת הכנסת תמר זנדברג.